V6   18,90€
MENU V6
V12   18,90€
MENU V12
V13   16,90€
MENU V13
MT   13,00€
MENU TEMPURA
V14   16,90€
MENU V14
V15   15,90€
MENU V15
MG   12,50€
MENU GYOZA